यस ब्लगमा रहेका सबै सामाग्रीहरूको निम्ति बाइबलका पदहरू जीवन-मार्ग प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टि.बि.एस नेपाली पवित्र बाइबलबाट प्रयोग गरिएको हुँदा पाठकहरूले पनि अलमल नहुनको निम्ति सोही बाइबललाई प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ।

All KJV Bible verses reference tagger supports on every verses of all English articles on this blog.

लेखहरूको सूचि


हाम्रो विश्वासको वक्तव्य


सुसमाचार
बाइबलीय विज्ञान
बाइबल पुरातत्व
अन्य लेखहरू
जीवनका गवाहीहरू
हाम्रो सङ्गित सङ्ग्रह
O Almighty Musician
निम्न वेब-साइटहरूले तपाईंको आत्मिक विकाशमा सहायता दिन सक्छन्। यि साइटहरूलाई यहाँबाट सिधै लिङ्क भने गरिएको छैन।
  • www.wordoftruth.com.np
  • www.middletownbiblechurch.org
  • www.theignorantfishermen.com
  • www.answersingenesis.org
  • www.sermonaudio.com