यस ब्लगमा रहेका सबै सामाग्रीहरूको निम्ति बाइबलका पदहरू जीवन-मार्ग प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टि.बि.एस नेपाली पवित्र बाइबलबाट प्रयोग गरिएको हुँदा पाठकहरूले पनि अलमल नहुनको निम्ति सोही बाइबललाई प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ।

All KJV Bible verses reference tagger supports on every verses of all English articles on this blog.

कार्टून चित्रहरू

यस पानामा रहेका कार्टूनहरू बाइबलका सत्यताहरू बुझाउन राखिएका हुन् तर ठट्टादिल्लगीका निम्ति होइनन्।

यो कार्टुन चित्र AIG बाट नेपालीमा रूपान्तरण गरिएको हो।