यस ब्लगमा रहेका सबै सामाग्रीहरूको निम्ति बाइबलका पदहरू जीवन-मार्ग प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टि.बि.एस नेपाली पवित्र बाइबलबाट प्रयोग गरिएको हुँदा पाठकहरूले पनि अलमल नहुनको निम्ति सोही बाइबललाई प्रयोग गर्न सुझाव दिइन्छ।

All KJV Bible verses reference tagger supports on every verses of all English articles on this blog.

परमेश्वरको विचार र हाम्रो विचार

अप्रिल १०, २०१५ (बिजय प्रधान, बाइबलभित्रका सत्यताहरू, पो.ब.नं. २५७६८ काठमाण्डौं, नेपाल।
इ-मेल: brjlpradhan@gmail.com)
शैया ५५:८ - "किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचारहरू होइनन्, न ता तिमीहरूका चालहरू मेरा चालहरू हुन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ।"

यो पदले परमेश्वर र मानिसको वीचमा कति विशाल भिन्नता छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पार्दछ। मानिस सधैंनै आफ्नेै विचार र चालहरूमा हिँड्ने गर्छन् र सोच्छन् कि परमेश्वरको विचार र चाल पनि यस्तै हुनुपर्छ (हुनैपर्छ)। बाइबलले परमेश्वरको पवित्रता, शिद्धता र धार्मिकताको बयान यसरी गरेको छ कि ती बयानहरूले परमेश्वरमा हुनैपर्ने चरित्रहरूलाई देखाउँदछ। तर अर्को तर्फ मानिसले आफैलाई जतिसुकै पवित्र, शिद्ध र धर्मि ठहर्याउन खोजे तापनि त्यो पवित्र, शिद्ध र धर्मि परमेश्वरको सामु केवल अशुद्ध थोक, मैला थाङ्गना र ओइलिएको पातझैं छन् भनि बताउँदछ (यशैया ६४:६)।

"किनकि सबैले पाप गरेका छन्" भनि रोमी ३:२३ ले भनिदिँदा मानिसमा रहेको यो सत्य अझै प्रष्ट हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने मानिसले धार्मिकता प्राप्त गर्नको निम्ति आफैले केही पनि गर्न सक्दैन र यदि कसैले यो सक्छ भन्छ भने त्यो त ऊसको भ्रम मात्र हो।

यसैले मानिसको निम्ति सबैभन्दा असल उहाँकै मार्गमा हिँड्नु हो, किनकि "असल मानिसका पाइलाहरू परमप्रभुद्वारा नै व्यवस्थित हुन्छन्" (भजनसंग्रह ३७:२३)।

बिजय प्रधान